2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.25.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
14.06.2021 r.
        

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek 563/4, 563/10, 589/2 w miejscowości Rynarzewo, przez:
 
1.    Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.572.2021.IJ z dnia 09.06.2021., (wpływ: 14.06.2021r.),
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie  w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
 
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (15 czerwca 2021, 13:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97