2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.20.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
04.05.2021 r.
        
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek nr 114/24, 114/25, 114/26, 114/35, 114/36 w miejscowości Kołaczkowo, przez:
 
1.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.12.2021.TZ  z dnia 19.04.2021r., (wpływ: 23.04.2021 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie  w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
 
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (5 maja 2021, 09:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79