2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.14.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
29.04.2021 r.
        

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie, przebudowie i demontażu sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn 0,4kV na terenie dz. nr 184/9, 79/3, 79/2, 77/21 w miejscowości Rynarzewo, przez:
 
1.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.10.2021.TZ  z dnia 16.04.2021r., (wpływ: 20.04.2021 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie  w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
 
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (29 kwietnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 kwietnia 2021, 11:35:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106