2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.72.2020)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
03.02.2021 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 258/37, 258/48, 258/101 w miejscowości Szkocja, przez:
 
1.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.45.2.2021.TZ z dnia 18.01.2021 r., (wpływ: 25.01.2021 r.),
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (3 lutego 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (4 lutego 2021, 10:55:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141