Sprawy socjalne

Sprawy socjalne

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

I. Wymagane dokumenty: wniosek   oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem  dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów, o których [...]

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

     Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia finansowego [...]

Dodatek węglowy

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem [...]

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy   I. Wymagane dokumenty: ·         wniosek ·         Załączniki do [...]

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne   I. Wymagane dokumenty:   ·      wniosek ·      orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu [...]

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w [...]

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie: I. Wymagane dokumenty: •   wniosek; •   obowiązek informacyjny.   Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do [...]

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego I. Wymagane dokumenty wniosekokres zasiłkowy 2021/2022 zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych [...]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

I. Wymagane dokumenty: wniosek;zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawianie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu [...]

Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności [...]

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I. Wymagane dokumenty: wniosek załącznik do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania obowiązek informacyjny Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu [...]

Dodatek energetyczny

I. Wymagane dokumenty: wniosek obowiązek informacyjny Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii [...]

Pomoc Materialna dla uczniów- Stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny

Urząd Miejski w Szubinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin od 01-09-2022 roku dostępne są w biurze nr 27 (pierwsze piętro [...]

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski na okres świadczeniowy  2022/2023: od 1 lipca 2022– wnioski składane drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2022 – wnioski składane osobiście lub listownie. I. Wymagane dokumenty: Jeżeli masz zasądzone alimenty od [...]

Dodatek Mieszkaniowy

I. Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę [...]

metryczka