Petycje

I. Wymagane dokumenty:

  • Petycja;
Pobierz formularz petycji (14kB) word

  • Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie;
Pobierz formularz zgody (14kB) word

  • Zgodna na ujawnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie została złożona
pobierz formularz zgody na ujawnienia danych osobowych (14kB) word
 
  • obowiązek informacyjny
Pobierz - obowiązek informacyjny (15kB) word
 
Petycję można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając na adres um@szubin.pl lub na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu  oraz telefonicznie.
 
 
II. Opłaty:

Złożenie petycji jest bezpłatne.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, termin ten ulega przedłużeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu powyższego terminu.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji wraz z uzasadnieniem (doręczenie przez operatora pocztowego lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin.

V. Komórka odpowiedzialna:
 
•    Każda komórka organizacyjna urzędu w zależności od tego czego dotyczy petycja.
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 00 (centrala), poniedziałek od 7.30 do 15.30 wtorek od 7.30 do 17.30 od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30 .
 
VI. Tryb odwoławczy:

Postępowanie jednoinstancyjne. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

VII. Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870)

VIII. Uwagi:  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (12 lutego 2021)
Opublikował: Renata Kabulla (12 lutego 2021, 16:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87