Udostępnienie informacji publicznej

I. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie informacji publicznej 
pobierz (14kB) word
  • obowiązek informacyjny
  pobierz (15kB) word

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin; 
  • faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • pocztą elektroniczną na adres um@szubin.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

II. Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15, który stanowi że „jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wysokość opłat wynika z zarządzenia nr 0050.1.219.2020.
 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

•   Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
•   Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż  2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

•    Przesłanie informacji pocztą, pocztą elektroniczną, przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub odbiór osobiście przez wnioskodawcę.

V. Komórka odpowiedzialna:

•    Każda komórka organizacyjna urzędu w zależności od tego czego dotyczy informacja publiczna.
Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12 Tel. 52 391 07 00 (centrala)
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy  ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.

VII. Podstawa prawna:

•   Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.)

VIII. Uwagi:  

Udostępnienie informacji publicznej nie jest uzależnione od podania przez wnioskodawcę jego danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu.

W przypadku braku adresu wnioskodawcy i konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, podejmuje się czynności zmierzające do ustalenia adresu wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych, a w przypadku braku możliwości jego ustalenia lub braku innych niezbędnych elementów decyzji, wzywa się wnioskodawcę, stosując Kodeks postępowania administracyjnego, na wskazany we wniosku adres kontaktowy do podania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, danych niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej.

 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (6 listopada 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (6 listopada 2020, 15:01:33)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (21 grudnia 2020, 13:46:55)
Zmieniono: Aktualizacja informacji o opłatach.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 142