Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Szubin.
 
I. Wymagane dokumenty:
 
Wniosek o wpis do rejestru
Pobierz wzór wniosku (14kB) word

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór klauzuli RODO (31kB) word

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Pobierz wzór oświadczenia (14kB) word
 

Wniosek można złożyć:
 • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

II. Opłaty:
 
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w art. 9c ust. 4. Jeżeli wpis nie został dokonany w terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
 

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia.


V. Komórka odpowiedzialna:
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Zarządzania zasobami Środowiska
biuro nr 3, tel. (052) 39-10-710 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 15:30, piątek: godz. 7:30 – 15:30


VI. Tryb odwoławczy:
 
Nie dotyczy.


VII. Podstawa prawna:
 • Art. 9c ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
 • Art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2020 r. poz. 10).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122).
  
VIII. Uwagi:

 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
 • W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
 • W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nie-ruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.


metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (12 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (12 stycznia 2022, 14:18:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417