Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków


I. Wymagane dokumenty:
 
ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
Pobierz wzór wniosku (39kB) word

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór klauzuli RODO (29kB) word
 
 
Wniosek można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.


II. Opłaty:
 

Brak opłaty


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:


W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku
 


IV. Sposób załatwienia sprawy:

 
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
  


V. Komórka odpowiedzialna:
 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 3, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30VI. Tryb odwoławczy:
 

Nie dotyczyVII. Podstawa prawna:


  • art. 152, 153 ust. 1, 2 pkt 3, 342, 367 ust. 1 pkt 3, oraz art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973  ze zm.),
  • § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, nr 130, poz. 880),
  •  art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).
 
 
VIII. Uwagi:

 
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.
 
Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. Karze grzywny podlega ten, kto:
– będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków;
– eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją;
– eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ww. art. 152;
– rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu.
 
Eksploatacja instalacji niezgodna z informacją zawartą w zgłoszeniu może skutkować wstrzymaniem jej użytkowania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w drodze decyzji. W razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowanie instalacji (art. 367 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio).

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022, 15:57:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655