Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy


I. Wymagane dokumenty:
 
1. wniosek o wydanie zaświadczenia;
Pobierz wzór wniosku (16kB) word

2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór klauzuli RODO (14kB) word

3. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) – ze Starostwa Powiatowego;

4. poświadczenie zameldowania na terenie gminy wnioskodawcy i świadków;

5. dowód osobisty wnioskodawcy i świadków do wglądu;

6. legitymacja emeryta/rencisty świadków do wglądu.


Wniosek można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem, przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście, poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
 
II. Opłaty:


Zwolnione od opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b i f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:


Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.IV. Sposób załatwienia sprawy:
 

Rozpoznanie Wniosku o wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę Wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym lub wydanie postanowienia o odmowie wydania ww. zaświadczenia.
 

 
V. Komórka odpowiedzialna:

 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 3, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30


VI. Tryb odwoławczy:
 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustanie – od dnia jego ogłoszenia.VII. Podstawa prawna:

 
  • art. 217 § 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
  • art. 3 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., nr 54, poz. 310).
 

VIII. Uwagi:

 
Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
(…)
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, (…)
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,(…).
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022, 15:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464