Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
Pobierz wzór wniosku (67kB) word

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór klauzuli RODO (15kB) word

 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych, w płaceniu składek  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej i zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez wskazaną we wniosku stację zlewną,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł),
 • Dokumenty wynikające z przepisów prawa miejscowego, w tym:
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych, dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową, na terenie którego będą parkowane lub garażowane pojazdy asenizacyjne,
- kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
- dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (pojazdy asenizacyjne, baza transportowa, środki techniczne pozwalające na spełnienie wymogów dotyczących zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, odzież),
- oświadczenie o dysponowaniu pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych w liczbie gwarantującej ciągłość świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- oświadczenie o zapewnieniu świadczenia usług w sposób niezagrażający warunkom sanitarnym otoczenia, zdrowiu ludzi oraz środowisku, a także niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- oświadczenie o zapewnieniu odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
    
Wniosek można złożyć:

 • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
 


II. Opłaty:
 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji –  107,00 zł – art. 4 i załącznik cz. III kol. 3 pkt 42 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.), płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie nr rachunku bankowego 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024.III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:


W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).IV. Sposób załatwienia sprawy:
 

Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.V. Komórka odpowiedzialna:  
 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 3, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30VI. Tryb odwoławczy:
 

Od wydanej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
VII. Podstawa prawna:  

 
 • art. 7 ust. 1 pkt. 2, ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),
 • uchwała nr XVIII/170/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 2472 z dnia 11.05.2020 r.).


VIII. Uwagi:   


1. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz może:
 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwolenie.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

3. Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
 • jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
 • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
4. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, Burmistrz wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca, pomimo wezwania, nadal narusza te warunki, Burmistrz cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

5. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022, 14:41:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104