Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności;

Pobierz wzór wniosku (75kB) word

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;

Pobierz wzór klauzuli RODO (15kB) word


 • dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł);
 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne (Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);
 • dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w uchwale nr XVIII/169/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 2471 z dnia 11.05.2020 r.), tj.:
 • dokument potwierdzający, że przedsiębiorca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona wnioskowana działalność,
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania środkami transportu do przewozu zwierząt, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności (w przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym, np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.);
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi,
 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada możliwość zapewnienia opieki lekarsko – weterynaryjnej, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności, np. umowę z lekarzem weterynarii potwierdzającą gotowość świadczenia usług weterynaryjnych;
 • oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio przygotowanym personelem gwarantującym stałe świadczenie usługi, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności,
 • oświadczenie o dysponowaniu pojazdem do transportu zwierząt spełniającym wymagania zawarte w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt,
 • oświadczenie potwierdzające dysponowanie niezbędnymi urządzeniami, środkami i specjalistycznym, atestowanym, sprzętem przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt pozwalającymi na realizację przedmiotowych usług, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i życia, zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt  oraz, aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt,
 • oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym gwarantującym spełnienie wymagań określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz aktualnym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
 • decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt.
 • kopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wpisania do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie zarobkowego transportu zwierząt: psów i kotów wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
 • umowa gwarantującą odbiór zwierząt bezdomnych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt (wskazanie lokalizacji schroniska) lub potwierdzenie prowadzenia takiej działalności,
 • oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy, jego wspólników i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy, nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, w okresie 3 lat przed złożeniem przedmiotowego wniosku, opatrzone klauzulą o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części lub oświadczenie, że schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części.
 • dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca dysponowanie wskazanym we wniosku potencjałem technicznym.


Wniosek można złożyć:

 • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
 

II. Opłaty:
 • od udzielenia zezwolenia – 616,00 zł,
 • od zmiany zezwolenia – 308,00 zł,
 • od przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł,
 
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.), płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie
nr rachunku bankowego 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024.III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:


W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  


IV. Sposób załatwienia sprawy:
 

Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej.

 

V. Komórka odpowiedzialna:  
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
biuro nr 3, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek-piątek: godz. 7:30 – 15:30,
 


VI. Tryb odwoławczy:
 

Od wydanej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


 
VII. Podstawa prawna:  
 

 • art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4, ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 888 ze zm.),
 • uchwała nr XVIII/169/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 2471 z dnia 11.05.2020 r.).

 
VIII. Uwagi:  
 
1. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz może:
 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem (wizja lokalna);
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
3. Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób prowadzenia działalności:
 • jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
 • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
4. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, Burmistrz wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca, pomimo wezwania, nadal narusza te warunki, Burmistrz cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
5. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
Osoba lub przedsiębiorca ubiegający się o wydanie przedmiotowego zezwolenia musi spełniać ponadto wymogi określone w aktualnym:
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt, lub/i,
 • rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022, 13:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77