Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Pobierz wzór wniosku (42kB) word

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór klauzuli RODO (36kB) word
    
Wniosek można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
 

II. Opłaty:
 
Szczegółowe stawki opłat wynikające z rozporządzenia:

1) Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

2) Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z pkt 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

3) Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

4) Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
a) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
b) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

5) Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
a) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. 4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
b) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. 4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
c) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
d) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

6) Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

7) Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1, władze publiczne, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobierają opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.
Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

8) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opłaty, o których mowa powyżej, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwych władz publicznych lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki uiszcza również wnioskujący.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu na rachunek:
Gmina Szubin
Urząd Miejski w Szubinie
Bank Spółdzielczy w Szubinie
nr konta 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024
z dopiskiem - "opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie"


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.    IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Zgodnie z wnioskiem zainteresowanego.
 


V. Komórka odpowiedzialna:  
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
biuro nr 4, tel. (052) 39-10-710 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek-piątek: godz. 7:30 – 15:30,
 


VI. Tryb odwoławczy:
 
Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji. 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), z tym że: 
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 


 
VII. Podstawa prawna:  
 
  • Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
  •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2016 r., poz. 2089).  VIII. Uwagi:  
 
1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2. Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 
1) informację niewymagającą wyszukiwania; 
2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (4 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (4 stycznia 2022, 17:03:38)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (5 stycznia 2022, 10:29:54)
Zmieniono: modyfikacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 596