Informacja o wyrobach zawierających azbest


Informacja o wyrobach zawierających azbest

I. Wymagane dokumenty:
·   Informacja o wyrobach zawierających azbest;
Pobierz wzór informacji (19kB) word
·   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
Pobierz wzór oceny (20kB) word
·   Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór RODO (20kB) word

Informację można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem, przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój, nr 12, w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
 
II. Opłaty:
 
Przyjęcie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” nie podlega opłacie skarbowej.


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie od daty wpływu kompletnej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. 
 

IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Przyjęcie „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
 
  
V. Komórka odpowiedzialna:  
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 4, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30
 

VI. Tryb odwoławczy:
 
Nie przysługuje.
 

VII. Podstawa prawna:  
 
· Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 

VIII. Uwagi:  

    Informacja powinna zawierać wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest sporządzonej poprzez spis z natury i zostać wypełniona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.     W Informacji  określa się, m.in., stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
     Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Burmistrzowi Szubina, a osoby prawne Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji;
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.       Osoba która, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest), nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny.
    Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. Przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
    Osoby posiadające wyroby zawierające azbest na terenie gminy Szubin mogą uzyskać dofinansowanie na ich utylizację w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest po złożeniu „Wniosku o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest”.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (21 stycznia 2021)
Opublikował: Iwona Kubiak (21 stycznia 2021, 14:08:41)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (21 stycznia 2021, 15:16:29)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 752