Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

I. Wymagane dokumenty:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów składają OSOBY PRAWNE, FIRMY, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Pobierz wzór wniosku (49kB) word

Oryginał lub uwierzytelnioną kopię  pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Zgłoszenie można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

II. Opłaty:

Złożenie dokumentów jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Dokumenty zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni. Jeżeli sprawa nie zostanie rozpatrzona we wskazanym terminie, składający zgłoszenie zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku jest poprzedzone oględzinami w terenie. Sprawa kończy się
wydaniem decyzji administracyjnej. 

V. Komórka odpowiedzialna:
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Zarządzania Zasobami Środowiska
biuro nr 5, tel. 52 391 07 12 lub 52 391 07 00 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30

VI. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej, Stronie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).

VIII. Uwagi: 

Wniosek dotyczący usunięcia drzew nie jest wymagany w przypadku gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wniosek nie należy składać na krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

  • Usuwanie gałęzi drzew
Nadmierne usuwanie gałęzi prowadzi do znacznego osłabienia lub nawet obumarcia drzewa. Usunięcie powyżej 30% korony drzewa powoduje istotny spadek kondycji drzewa. Dlatego w celu ograniczenia tzw. ogławiania drzew wprowadzono przepis art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nim możliwe jest usunięcie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przepis ten nie pozwala więc na obcinanie co roku 1/3 korony, bo inaczej w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie pozbawione gałęzi.
Wyjątkiem od tej zasady są prace w koronie drzewa, które mają na celu:
. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
Zabieg specjalistyczny przeprowadzany w przypadku naruszonej statyki, np. w wyniku silnej wichury, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, potwierdzającej konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg (art. 87a ust. 3). Zabiegi te powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie właściwej pielęgnacji drzew.
Zgodnie z wiedzą dendrologiczną ogólną zasadą pielęgnacji drzew jest usuwanie jak najmniejszej części korony (optymalna wielkość wynosi do 15%) i możliwie cienkich gałęzi. W ten sposób zabieg będzie miał nieznaczny wpływ na stan drzewa. Ponadto na podstawie art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie gałęzie pochodzące z sąsiedniego gruntu, po uprzednim wyznaczeniu sąsiadowi odpowiedniego terminu do ich usunięcia.
Zasady te nie są ze sobą sprzeczne, ponieważ ustawa o ochronie przyrody zawiera przepisy szczegółowe wobec przepisów Kodeksu cywilnego. Tak więc zgodnie z prawem można usunąć gałęzie przechodzące na nieruchomość, zachowując reguły wynikające z ochrony przyrody, określone w art. 87a ust. 2 ustawy, np. nie więcej niż 30% korony drzewa.
  • Kary za nadmierne cięcia w koronie drzewa.
Cięcia w koronie drzewa przekraczające 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, podlegają karze za jego uszkodzenie w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie tego drzewa. Usunięcie powyżej 50% korony drzewa uznawane jest za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości podwójnej opłaty za usunięcie drzewa (art. 88 ust. 1 pkt 3, i art. 89 ust. 1). Termin płatności kary jest odraczany na 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. 30% kary za zniszczenie drzewa pobierane jest od razu, niezależnie od tego czy drzewo zachowa żywotność po 5 latach (art. 88 ust. 5). Wynika to z tego, że dorosłe drzewo, które straciło znaczną część korony, nie odbuduje już swojego kształtu i biologicznych funkcji, jakie posiadało przed wykonanym cięciem.
  • Przycinanie gałęzi a gatunki chronione.
Przed przystąpieniem do prowadzenia zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się wykluczyć obecność gniazd ptasich. Jednak niejednokrotnie, w sytuacji pełnego ulistnienia drzewa, stwierdzenie obecności gniazd ptasich jest trudne. Z tego względu zaleca się, aby zabiegi te były prowadzone poza okresem lęgowym ptaków.
W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest wystąpienie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zezwolenie na płoszenie i niepokojenie ptaków.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (1 grudnia 2020)
Opublikował: Iwona Kubiak (1 grudnia 2020, 11:57:34)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (5 października 2021, 11:53:56)
Zmieniono: modyfikacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 778