Zgłoszenie usunięcia drzew dla osób fizycznych

I. Wymagane dokumenty:

ZGŁOSZENIE (dotyczy drzew/krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

Pobierz wzór zgłoszenia (46kB) word

Oryginał lub uwierzytelnioną kopię  pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Zgłoszenie można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

II. Opłaty:

Złożenie dokumentów jest bezpłatne.
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłaszającego.
Za udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Dokumenty zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 21 dni. Jeżeli sprawa nie zostanie rozpatrzona we wskazanym terminie, składający zgłoszenie zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku jest poprzedzone oględzinami w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm i 130 cm od poziomu terenu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni.
W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 1 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Nie wniesienie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty oględzin jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew.
Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa przed upływem 14 dni od daty oględzin. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa, wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem jego nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ wnosi sprzeciw do zgłoszenia.

V. Komórka odpowiedzialna:
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Zarządzania Zasobami Środowiska
biuro nr 5, tel. 52 391 07 12 lub 52 391 07 00 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30

VI. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej dotyczącej sprzeciwu usunięcia drzew, Stronie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).

VIII. Uwagi: 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew nie jest wymagana w przypadku gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszeniu nie podlegają krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2.


metryczka


Wytworzył: Iwona kubiak (25 listopada 2020)
Opublikował: Iwona Kubiak (25 listopada 2020, 14:26:17)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (2 grudnia 2020, 14:59:53)
Zmieniono: aktualizacja zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 585