Oświadczenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

I. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie podmiotu zobowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
Pobierz wzór oświadczenia (66kB) word
 • Kopia tytułu prawnego – w przypadku, gdy prawo do dysponowania nieruchomością nie wynika wprost z zapisów w ewidencji gruntów i budynków/księgach wieczystych.
 • Dokumentacja dotycząca posiadanych urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych istniejących na terenie nieruchomości (np. kopia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww.urządzenia)– jeśli dotyczy.
 • Pełnomocnictwo adekwatne do podejmowanych czynności, w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości.
Oświadczenie można złożyć:
 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście, poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

II. Opłaty:

Złożenie dokumentów jest bezpłatne.


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Dokumenty zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa nie zostanie rozpatrzona w ciągu miesiąca, składający oświadczenie zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.
 

IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
W celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, podmioty obowiązane do ponoszenia ww. opłaty składają do Burmistrza Szubina Oświadczenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, za poszczególne kwartały, zgodnie ze wzorem zamieszczonym powyżej, „w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału” (art. 552 ust. 2b pkt 2 Prawa wodnego).
Na podstawie złożonego Oświadczenia Burmistrz Szubina ustala wysokość opłaty retencyjnej oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.
Przesłanie informacji następuje pocztą lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
 

V. Komórka odpowiedzialna:  

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 4, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30


VI. Tryb odwoławczy:

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty retencyjnej, któremu przekazano informację określającą wysokość tejże opłaty wraz ze sposobem jej obliczenia, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się do Burmistrza Szubina w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania ww. informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu wykonania obowiązku wniesienia naliczonej opłaty na rachunek bankowy tut. Urzędu. Reklamację rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W razie uznania reklamacji Burmistrz przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłaty retencyjnej nową informację, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty.
W razie nieuznania reklamacji Burmistrz określa wysokość opłaty retencyjnej w drodze decyzji. W przypadku uznania reklamacji przez Burmistrza, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej informacji, zwraca się temu podmiotowi różnicę między wysokością opłaty za usługi wodne, wniesionej na podstawie art. 272 ust. 23 Prawa wodnego, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej informacji. Od decyzji, o której mowa w art. 273 ust. 6 Prawa wodnego, podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.Zaskarżenie decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wstrzymuje jej wykonania.
Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym (raz na kwartał).


VII. Podstawa prawna:  
 • art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8 i ust. 22 – 26, art. 273 oraz art. 552 ust. 2b i 2j ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.);
 • § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502) oraz rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2452).   

VIII. Uwagi:  

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), dalej: Prawo wodne, wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.
Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Ustawa nakłada na Burmistrza Szubina obowiązek poboru opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 298 pkt 2 Prawo wodnego, od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej „opłatą retencyjną”.
Wysokość opłaty retencyjnej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2452) wynoszą:
 • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
– do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
– od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
– powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
 
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, na której dokonano uszczelnienia terenu tj. zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do przedstawienia Burmistrzowi Szubina danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, w formie oświadczenia, którego formularz dostępny jest powyżej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu (biuro nr 4).

Burmistrz Szubina ustala wysokość opłaty retencyjnej oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.
 
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty retencyjnej wnosi opłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację, o której mowa w art. 272 ust. 22 Prawa wodnego. (W praktyce opłata wnoszona jest kwartalnie).
Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty retencyjnej zaniechał wykonania ww. obowiązku Burmistrz Szubina określa wysokość opłaty w drodze decyzji.
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty retencyjnej wnosi opłatę określoną w ww. decyzji na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji.
 
Zaskarżenie ww. decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
 
Ustalenie wysokości opłaty retencyjnej następuje na podstawie:
 • określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym celu i zakresu korzystania z wód (art. 552 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego),
 • oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały (art. 552 ust. 2a pkt 2 Prawa wodnego).
Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
Do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminom.
Opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, jest traktowane, w myśl art. 34 pkt 4 Prawa wodnego, jako szczególne korzystanie z wód, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

metryczka


Wytworzył: Iwona kubiak (25 listopada 2020)
Opublikował: Iwona Kubiak (25 listopada 2020, 09:47:21)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (29 października 2021, 13:02:39)
Zmieniono: aktualizacja oświadczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 399