DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

I. Wymagane dokumenty:
  • Deklaracja
Pobierz deklarację (1016kB) pdf

Deklarację można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście, w biurze obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pokój nr 12.
   
II. Opłaty:

Złożenie deklaracji jest bezpłatne.

III. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie gminy i miasta Szubin. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 
IV. Termin składania deklaracji:
 

  • Nowa deklaracja – 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  • Zmiana danych – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 
V. Komórka odpowiedzialna:
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Zarządzania Zasobami Środowiska
tel. 52 391 07 12, 52 391 07 10
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy  ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.

VII. Podstawa prawna:  
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.
VIII. Uwagi:  

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Szubina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy – Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć zmianę danych do deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Szubina zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

metryczka


Wytworzył: Iwona kubiak (24 listopada 2020)
Opublikował: Iwona Kubiak (24 listopada 2020, 17:28:15)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (4 stycznia 2022, 13:59:24)
Zmieniono: modyfikacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503