Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco [...]

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Szubin. I. [...]

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

I. Wymagane dokumenty:   ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;     Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: [...]

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

I. Wymagane dokumenty:   1. wniosek właściciela psa o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną; 2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;   3. dowód [...]

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

I. Wymagane dokumenty:   1. wniosek o wydanie zaświadczenia; 2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; 3. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) – ze [...]

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych, w płaceniu [...]

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności; Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł (w [...]

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronieKlauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;      Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: [...]

Dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin

I. Wymagane dokumenty:Wniosek o dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin, kserokopia tytułu prawnego (akt własności), kopia pozwolenia na [...]

Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest; Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;Informacja o wyrobach zawierających azbest;Ocena stanu i możliwości [...]

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest I. Wymagane dokumenty:·   Informacja o wyrobach zawierających azbest;·   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

I. Wymagane dokumenty:Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów składają OSOBY PRAWNE, FIRMY, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄOryginał lub uwierzytelnioną kopię  pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika [...]

Zgłoszenie usunięcia drzew dla osób fizycznych

I. Wymagane dokumenty:ZGŁOSZENIE (dotyczy drzew/krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)Oryginał lub [...]

Oświadczenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

I. Wymagane dokumenty:Oświadczenie podmiotu zobowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowejKopia tytułu prawnego – w przypadku, gdy prawo do dysponowania nieruchomością nie wynika [...]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

I. Wymagane dokumenty: DeklaracjaDeklarację można złożyć: w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71; w formie dokumentu [...]

metryczka