Małżeństwa, urodzenia, zgony

Małżeństwa, urodzenia, zgony

Sprostowanie aktu stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanego występuje pełnomocnik.Oryginał dowodu wpłaty uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Jeżeli [...]

Zmiana imienia lub nazwiska

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy. Jeżeli dokument [...]

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

I. Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców. Dowód wpłaty.II. Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie [...]

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - transkrypcja

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych [...]

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów.       II. Opłaty: Brak. III. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 12 [...]

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Wniosek można złożyć w następującej formie:osobiście w USClistownie przez operatora pocztowegoza [...]

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie oświadczenia.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z [...]

Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

I. Wymagane dokumenty: Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, jeżeli [...]

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie oświadczenia.Karta ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego.Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został [...]

Zgłoszenie zgonu

I. Wymagane dokumenty: Karta zgonu. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca). Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon. II. Opłaty: Brak opłaty. III. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego [...]

Zgłoszenie urodzenia dziecka

I. Wymagane dokumenty: Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie.Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonujemy: osobiście za pomocą platformy II. Opłaty: Zwolnione z opłaty. III. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu [...]

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

I. Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych lub paszporty. Nieletnie kobiety przedkładają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.Dotyczy cudzoziemców:- dokument tożsamości - dowód [...]

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty:Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.Dotyczy cudzoziemców:- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;- [...]

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

I. Wymagane dokumenty: Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.II. Opłaty: 39 zł – opłata [...]

Nadanie dziecku nazwiska męża matki /żony ojca

I. Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.II. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 12 a89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala) czynny od [...]

metryczka