Kształcenie młodocianych pracowników, stypendia naukowe, sportowe i artystyczne, zwrot kosztów dowozu dzieci

Kształcenie młodocianych pracowników, stypendia naukowe, sportowe i artystyczne, zwrot kosztów dowozu dzieci

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, [...]

Stypendium naukowe/sportowe/artystyczne

Stypendium przyznaje się za:1) wybitne wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych;2) wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych.Adresatami  programu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierający [...]

metryczka