Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.


Burmistrz Szubina – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020r. na terenie Gminy Szubin.

Spis odbędzie się w od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 listopada 2020r. 
 
Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Szubin zaangażowanych zostanie 2 rachmistrzów spisowych (oraz 2 rachmistrzów terenowych rezerwowych).
 
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Szubin,
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
1)      Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.
2)      Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie  na podstawie umowy zlecenia zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020, z tym że oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.


Wzory dokumentów znajdują się poniżej:
Formularz zgłoszenia (14kB) word
Oświadczenie o braku karalności (34kB) word
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (11kB) plik
 
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w BOK (pok. 12) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin  z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Burmistrz Szubina
  /-/Mariusz Piotrkowski
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (15 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (15 czerwca 2020, 12:22:20)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (17 czerwca 2020, 16:05:35)
Zmieniono: wymiana załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1353