Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR.6220.43.2019]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie  przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) , a także art. 49, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1133) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego MC TRANS Marek Cygan, z siedzibą w Ksawerowie, przy ul. Jęczmiennej 16/24,, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

„wydobywaniu kopaliny ze złoża Kołaczkowo w gminie Szubin, na działkach
o numerach ewidencyjnych 114/66 i 114/68”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie została wydana przez Burmistrza Szubina w dniu 10.12.2015 znak OŚiR. 6220.19.2015, a następnie zmieniona decyzją z 31.07.2017r. znak: OŚiR.6220.29.2017. Wszczęte 13 sierpnia 2019r. postępowanie ma na celu zmianę wydanych decyzji w zakresie określenia spągu złoża, tj. głębsze wydobywanie kopaliny.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. W ramach postępowania Inwestor złożył w Urzędzie Miejskim w Szubinie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.  

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (9 stycznia 2020)
Opublikował: Michał Moniak (10 stycznia 2020, 13:46:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234