OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.

Szubin, dnia 12.11.2019 r.
PP.6721.1.2019
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
o przystąpieniu do opracowania:
 
prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w dni robocze w godzinach 800-1500, pokój nr 10.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (12 listopada 2019)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (13 listopada 2019, 15:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81