Wybory ławników kadencji 2020-2023

RADA MIEJSKA W SZUBINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA ŁAWNIKÓW LUDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
 
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy  i Sądzie Rejonowym w Szubinie -  Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pismem z  20.05.2019 r. nr A-1301-4/19 i nr A-1301-4/19 zwrócił się do Rady Miejskiej w Szubinie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – ogółem 3 ławników z wyłączeniem do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
- Sądu Rejonowego w Szubinie - ogółem 4 ławnika z wyłączeniem do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693):
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończył 30 lat;jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
- nie przekroczył 70 lat;jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;adwokaci i aplikanci adwokaccy;radcy prawni i aplikanci radcowscy;duchowni;żołnierze w czynnej służbie wojskowej;funkcjonariusze służby więziennej;radni gminy, powiatu i województwa. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2019 ROKU.
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Krajowy Rejestr Karny);
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
- dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:
- Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.
- Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
KARTA ZGŁOSZENIA
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12 - w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, we wtorek od 7:30-17:30, a w piątek od 7:30-13:30.
 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej www.szubin.bip.pl, lub na  www.ms.gov.pl.
 
Informacji związanych z wyborem ławników udziela Naczelnik WSO - tel. 52/391-07-40.

Karta_zgloszenia_kandydata (43kB) pdf
oswiadczenie_kandydata_na_lawnika (25kB) word
oswiadczenie_wladza_rodzicielska (25kB) word
wzory_list_poparcia (78kB) word


 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Błoch-Kitkowska (29 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Błoch-Kitkowska (29 maja 2019, 11:18:38)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Błoch-Kitkowska (7 czerwca 2019, 08:24:30)
Zmieniono: ZMIANA WNIOSKU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3509