OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania:prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. SzubinPPiZD.6721.3.2019                                                                    Szubin, dnia 08.05.2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
o przystąpieniu do opracowania:
 
prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w dni robocze w godzinach 800-1500, pokój nr 10.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego,
w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (8 maja 2019)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (17 maja 2019, 13:06:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126