Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych

(sprawdź partnerów KDR i zobacz jakie oferują zniżki - www.rodzina.gov.pl ).


Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek

w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydział Świadczeń Rodzinnych,

Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych (I piętro, biuro nr 24)

lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia - link.
Dane osobowe należy potwierdzić za pomocą podpisu kwalifikowanego lub  profilu zaufanego e-PUAP. 

W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty jest składany w formie elektronicznej

do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich przy użyciu

podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP.

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832 ze zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mięli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie - dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na obowiązującym od 2019 r. druku wniosku - wersja KDR(5) w nagłównku znajduje się objaśnienie o tym, że stronę 3 i 4 wniosku należy powielić i wypełnić dla każdego członka rodziny wskazanego we wniosku. Nie jest zatem konieczne wypełnianie dla każdego członka rodziny wymienionego we wniosku strony 5 wniosku zawierającej oświadczenie wnioskodawcy i jego podpis, a nie podpis członka rodziny.

Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 - ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik (np. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki) jest składany równocześnie z wnioskiem.

 

Od 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. D.U. z 2017 poz. 1832 ze zm.) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony - sprawdź mKarta - kliknij tu.

 

Wniosek:


Wniosek o wydanie Karty i jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie Karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

 

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:


- ojciec i matka,
- macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
- dzieci.

Od 1 stycznia 2019 r. karta przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio.

 


Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jaki czas przysługuje Karta Dużej Rodziny.


- rodzice - na całe życie,
- dzieci - do ukończenia 18 lat,
- dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:


- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się w szkole,
- do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej;


- dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
- dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
-cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 

  • W przypadku osób posiadających PESEL dodatkowo należy przedłożyć:


- oświadczenie ojca/matki, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- dzieci powyżej 18 lat, które uczące się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
- dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  • W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:


- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Koszty związane z Kartą Dużej Rodziny

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty, a składasz wniosek o dodatkową formę wówczas należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem    o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty jeśli złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 9,40 zł.Termin oczekiwania


Co do zasady gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.
W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres emial i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR. Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu. W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wniosek Karta Dużej Rodziny (94kB) pdf
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę elektroniczną (83kB) pdf
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (78kB) pdf
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (78kB) pdf
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole (80kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Paulina Jamroży (30 stycznia 2019)
Opublikował: Paulina Jamroży (30 stycznia 2019, 13:20:13)

Ostatnia zmiana: Paulina Jamroży (29 grudnia 2020, 09:40:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 731