OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

 
o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulica Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, pokój nr 10. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.

 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (11 stycznia 2019)
Opublikował: Patrycja Grześko (21 stycznia 2019, 14:05:12)

Ostatnia zmiana: Patrycja Grześko (21 stycznia 2019, 15:24:32)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130