IV sesja Rady Miejskiej w Szubinie

W piątek 28 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Szubinie.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie wniosków radnych do protokołu z II i III sesji Rady Miejskiej w Szubinie. 
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych. 
 6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. 
 7. Informacja z realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów, oświetlenia ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie Gminy Szubin w roku 2018. 
 8. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin: 
  • odczytanie opinii Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin;
  • dyskusja; 
  • odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin; pobierz projekt (1459kB) pdf pobierz autopoprawkę (1183kB) pdf
  • głosowanie.
 9. Uchwalenie budżetu Gminy Szubin na 2019 rok:
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok.  pobierz projekt (172kB) pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok.  pobierz projekt (82kB) pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 roku.  pobierz projekt (108kB) pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin. pobierz projekt (846kB) pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2019.  pobierz projekt (5389kB) pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  pobierz projekt (76kB) pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  pobierz projekt (77kB) pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  pobierz projekt (234kB) pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin.  pobierz projekt (511kB) pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. pobierz projekt (303kB) pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych.  pobierz projekt (123kB) pdf
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. pobierz projekt (1596kB) pdf
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok. pobierz projekt (3015kB) pdf
 23. Wolne głosy. 
 24. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady (20 grudnia 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (21 grudnia 2018, 20:36:55)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (28 grudnia 2018, 09:18:50)
Zmieniono: dodano projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646