OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin wramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, pokój nr 10.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego,
w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (12 czerwca 2018)
Opublikował: Patrycja Grześko (25 czerwca 2018, 11:44:47)

Ostatnia zmiana: Patrycja Grześko (26 czerwca 2018, 14:03:18)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 135