Ochrona Danych OsobowychInspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie

KRZYSZTOF PUKACZEWSKI

kontakt e-mail: iod@szubin.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO - administrator danych informuje, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail:  iod@szubin.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów  lub na podstawie udzielonej zgody w celach:
a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Szubin;
b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Szubin;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Szubin przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Gmina Szubin.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ale tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.

7. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani /Pana narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:                                                    
a) obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 
b) dobrowolna, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Szubin:

Informacja dla osób, których wizerunek zarejestrowano przez monitoring: pobierz informację (197kB) pdf
Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Szubinie: pobierz informację (200kB) pdf
Informacja dla podatników z terenu gminy Szubin: pobierz informację (208kB) pdf  W celu ułatwienia realizacji Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Urząd Miejski w Szubinie Państwa danych osobowych udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został zamieszczony poniżej.

metryczka


Wytworzył: Monika Kotyńska (25 maja 2018)
Opublikował: Monika Kotyńska (11 czerwca 2018, 11:43:32)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (28 stycznia 2021, 10:06:29)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9675