OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin

 
Obwieszczenie
Burmistrza Szubina
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XLII/531/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
w godzinach od 8:00 do 14:00.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie o godzinie 11:00, w sali nr 31.
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.
 
 

 BURMISTRZ SZUBINA
Mariusz Piotrkowski

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:
1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin,. Informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Szubin w ramach zadań zleconych przez Administrację Rządową, Gmina Szubin jest współadministratorem Państwa danych osobowych.
2)     Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie, adres e-mail: iod@szubin.pl.
3)     Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

4)     Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin, lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin w zakładce „RODO” – www.bip.szubin.pl.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (4 listopada 2019)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (5 listopada 2019, 12:52:01)

Ostatnia zmiana: Bogumił Wesołowski (5 listopada 2019, 13:35:50)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 76