OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin


 

  Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części               wsi Wrzosy, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w dni robocze w godzinach 800-1500, pokój nr 10.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego,
w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (16 maja 2018)
Opublikował: Patrycja Grześko (23 maja 2018, 14:45:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172