2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2018)

 1. 1. Uchwała nr XL/499/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 w sprawie utworzenia Żłobka "Kubuś Puchatek" w Szubinie oraz nadania mu statutu. >>>
 2. Uchwała nr XL/500/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku "Kubuś Puchatek" w Szubinie. >>>
 3. Uchwała nr XL/502/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wolwark, gm. Szubin. >>>
 4. Uchwała nr XL/503/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Żurczyn, gm. Szubin. >>>
 5. Uchwała nr XL/504/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe. >>>
 6. Uchwała nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok. >>>
 7. Uchwała nr XLI/507/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin. >>>
 8. Uchwała nr XLI/508/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie. >>>
 9. Uchwała nr XLI/509/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze. >>>
 10. Uchwała nr XLI/510/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin. >>>
 11. Uchwała nr XLI/514/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kołaczkowo, gm. Szubin. >>>
 12. Uchwała nr XLI/515/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kołaczkowo, gm. Szubin. >>>
 13. Uchwała nr XLI/518/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok. >>>
 14. Uchwała nr XLII/520/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego. >>>
 15. Uchwała nr XLII/521/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania. >>>
 16. Uchwała nr XLII/527/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin. >>>
 17. Uchwała nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin. >>>
 18. Uchwała nr XLII/529/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. >>>
 19. Uchwała nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok. >>>
 20. Uchwała nr XLIII/535/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto.
 21. Uchwała nr XLIII/539/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 22. Uchwała nr XLIII/541/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin.
 23. Uchwała nr XLIII/543/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 24. Uchwała nr XLIII/545/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 25. Uchwała nr XLIV/549/18 {lk_549} Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin.
 26. Uchwała nr XLIV/552/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 27. Uchwała nr XLIV/553/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 28. Uchwała nr XLV/554/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego.
 29. Uchwała nr XLV/556/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 30. Uchwała nr XLV/557/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania.
 31. Uchwała nr XLV/558/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów, maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szubin.
 32. Uchwała nr XLV/559/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin.
 33. Uchwała nr XLV/560/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Smolniki, gm. Szubin.
 34. Uchwała nr XLV/561/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Małe Rudy, gm. Szubin.
 35. Uchwała nr XLV/565/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 36. Uchwała nr XLVII/576/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin.
 37. Uchwała nr XLVII/580/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gmina Szubin.
 38. Uchwała nr XLVII/583/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 w sprawie opłaty targowej.
 39. Uchwała nr XLVII/584/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 40. Uchwała nr XLVII/585/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 41. Uchwała nr XLVII/588/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 42. Uchwała nr XLVIII/592/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
 43. Uchwała nr XLVIII/593/18>>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
 44. Uchwała nr XLVIII/595/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 45. Uchwała nr III/7/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin.
 46. Uchwała nr III/8/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin.
 47. Uchwała nr III/9/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie nadania nazw drogom publicznym i wewnętrznym, położonym w miejscowości Grzeczna Panna, gm. Szubin.
 48. Uchwała nr III/10/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Głęboczek, gm. Szubin.
 49. Uchwała nr III/11/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Stanisławka, gm. Szubin.
 50. Uchwała nr III/12/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin.
 51. Uchwała nr III/14/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
 52. Uchwała nr III/15/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2019 rok.
 53. Uchwała nr III/16/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 54. Uchwała nr III/17/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie opłaty targowej.
 55. Uchwała nr III/18/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 56. Uchwała nr III/20/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 57. Uchwała nr IV/22/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
 58. Uchwała nr IV/26/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
 59. Uchwała nr IV/28/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 60. Uchwała nr IV/29/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 61. Uchwała nr IV/30/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 62. Uchwała nr IV/31/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin.
 63. Uchwała nr IV/32/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie opłaty targowej.
 64. Uchwała nr IV/34/18 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Łuczak (20 lutego 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (30 maja 2018, 10:24:47)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (8 stycznia 2019, 14:48:12)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431