2017

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2002

2017

8) Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy projektu realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (...)

Zakres kontroli: Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy projektu realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nr umowy 30G/2016 pn. „Budowa drogi łączącej [...]

Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w zakresie sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym (...)

Zakres kontroli:sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczania [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prawidłowości ustalenia i wykorzystania dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (...)

Wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910741. [...]

Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. w zakresie przestrzegania przepisów ppoż. oraz rozpoznawania możliwości prowadzenia działań ratowniczych.

Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910741. [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie sprawdzenia wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych w okresie od 1 listopada 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

Kontrola w dniach 29 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. Wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910741. [...]

Wizyta monitorująca w miejscu realizacji projektu nr RPKP.03.02.00-04-005/09 pn. "Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie...".

Wizyta monitorująca w dniach 21-22 marca 2017r.Raport z wizyty monitorującej do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910741. [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z zakresu realizacji zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk za okres od dnia 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

Czas trwania kontroli: 7 marca 2017r.Wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910741. [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie przygotowania i realizacji zadań związanych z przyznawaniem uprawnień, wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kosztami ich obsługi wraz z wydatkami inwestycyjnymi w roku 2016.

Kontrola od 27.02.2017r. do 31.03.2017r.Wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910741. [...]

metryczka