Protokół Nr 28/17

PROTOKÓŁ NR 28/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
20 stycznia 2017 roku

W dniu 20 stycznia 2017 r . w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9.30 do 11.30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Szubinie.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie i ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu nr 27/16 z przeprowadzonej kontroli.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie za 2016 rok.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia dokonała p. Hanna Adamczewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu stwierdziła quorum członków komisji.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad.2. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół nr 27/16 z przeprowadzonej kontroli, następnie zapytała członków Komisji o uwagi do protokołu.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń, po czym protokół kontroli został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad.3. Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycje do planu pracy Komisji na 2017 r. Członkowie Komisji omówili tematykę kontroli i ustalili terminy ich realizacji.
P-ca odpowiadając członkom komisji na pytania o kontrolę instytucji kultury reasumując swoje wyjaśnienia stwierdziła, że ustawodawca aspekt kontroli jednostek kultury niezbyt precyzyjnie określił w przepisach. Dlatego pojawia się tu wiele wątpliwości. Brak także orzecznictwa w tej materii, które byłoby na pewno bardzo pomocne, dlatego p-ca Komisji zaproponowała, aby kontrolę w instytucjach kultury odłożyć na rok 2018.
Po dyskusji Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie plan pracy na 2017 rok przyjęła jednogłośnie.
Projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4. P-ca odczytała sporządzone przez nią sprawozdanie z wykonania planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie za 2016 rok.
Członkowie Komisji nie wnieśli, żadnych uwag do omawianego sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji i protokolant
Hanna Adamczewska

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (30 stycznia 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (7 kwietnia 2017, 12:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188