2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2017)

 1. Uchwała nr XXIX/357/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin
 2. Uchwała nr XXIX/358/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 3. Uchwała nr XXIX/359/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 4. Uchwała nr XXX/363/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Dąbrówce Słupskiej gm. Szubin
 5. Uchwała nr XXX/364/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
 6. Uchwała nr XXX/365/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 7. Uchwała nr XXXI/369/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 8. Uchwała nr XXXI/370/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin
 9. Uchwała nr XXXI/371/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin
 10. Uchwała nr XXXI/372/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
 11. Uchwała nr XXXI/381/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 12. Uchwała nr XXXII/383/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin
 13. Uchwała nr XXXII/384/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin
 14. Uchwała nr XXXII/385/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i ulicy położonych w Dąbrówce Słupskiej gm. Szubin
 15. Uchwała nr XXXII/389/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin
 16. Uchwała nr XXXII/392/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 17. Uchwała nr XXXIII/402/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina
 18. Uchwała nr XXXIII/403/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 19. Uchwała nr XXXIV/405/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 20. Uchwała nr XXXV/411/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin
 21. Uchwała nr XXXV/412/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
 22. Uchwała nr XXXV/413/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin
 23. Uchwała nr XXXV/414/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szkocja, gm. Szubin
 24. Uchwała nr XXXV/415/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin-Wieś, gm. Szubin
 25. Uchwała nr XXXV/416/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szubinie i nadania jej statutu
 26. Uchwała nr XXXV/417/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16
 27. Uchwała nr XXXV/418/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szubin
 28. Uchwała nr XXXV/420/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 29. Uchwała nr XXXV/421/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 30. Uchwała nr XXXVI/425/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Smolniki, gm. Szubin.
 31. Uchwała nr XXXVI/426/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
 32. Uchwała nr XXXVI/460/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
 33. Uchwała nr XXXVI/461/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
 34. Uchwała nr XXXVII/463/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
 35. Uchwała nr XXXVII/464/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
 36. Uchwała nr XXXVII/470/17 >>>Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 37. Uchwała nr XXXVII/472/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 38. Uchwała nr XXXVII/473/17 {lk_473} Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 39. Uchwała nr XXXVII/474/17 {lk_474} Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
 40. Uchwała nr XXXVIII/477/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin-Wieś, gm. Szubin.
 41. Uchwała nr XXXVIII/478/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Gąbin, gm. Szubin.
 42. Uchwała nr XXXVIII/479/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 43. Uchwała nr XXXVIII/480/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2018 rok.
 44. Uchwała nr XXXVIII/481/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.
 45. Uchwała nr XXXVIII/483/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.
 46. Uchwała nr XXXIX/485/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 47. Uchwała nr XXXIX/491/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 48. Uchwała nr XXXIX/493/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonych w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin.
 49. Uchwała nr XXXIX/494/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze.
 50. Uchwała nr XXXIX/495/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
 51. Uchwała nr XXXIX/497/17 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.

metryczka


Wytworzył: Martyna Katka (23 lutego 2017)
Opublikował: Martyna Katka (24 lutego 2017, 13:08:09)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (27 kwietnia 2018, 14:59:12)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1946