2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.22.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.07.2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowie złącza kablowego niskiego napięcia na terenie działek nr 133 i 122 w miejscowości Żędowo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (14 lipca 2017)
Opublikował: Adam Lewandowski (18 lipca 2017, 13:15:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179