OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Szubina
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XXIV/299/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.09.2019 r. do 04.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019 r.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (8 maja 2019)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (6 sierpnia 2019, 12:20:01)

Ostatnia zmiana: Bogumił Wesołowski (6 sierpnia 2019, 12:21:48)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244