OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin


Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w dni robocze w godzinach 800-1500, pokój nr 10.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego, w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (12 stycznia 2017)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (19 stycznia 2017, 09:45:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186