2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2016)


 1. Uchwała nr XVIII/204/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
 2. Uchwała nr XVIII/209/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin
 3. Uchwała nr XVIII/212/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
 4. Uchwała nr XVIII/213/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzózki
 5. Uchwała nr XVIII/214/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chomętowo
 6. Uchwała nr XVIII/215/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciężkowo
 7. Uchwała nr XVIII/216/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chraplewo
 8. Uchwała nr XVIII/217/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Słupska
 9. Uchwała nr XVIII/218/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gąbin
 10. Uchwała nr XVIII/219/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzimierz
 11. Uchwała nr XVIII/220/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo
 12. Uchwała nr XVIII/221/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kornelin
 13. Uchwała nr XVIII/222/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kowalewo
 14. Uchwała nr XVIII/223/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Królikowo
 15. Uchwała nr XVIII/224/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łachowo
 16. Uchwała nr XVIII/225/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna
 17. Uchwała nr XVIII/226/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małe Rudy
 18. Uchwała nr XVIII/227/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyn
 19. Uchwała nr XVIII/228/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 20. Uchwała nr XVIII/229/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 21. Uchwała nr XIX/235/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Smolniki i ulicy położonej w Szubinie-Wsi gm. Szubin
 22. Uchwała nr XIX/236/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2016-2020
 23. Uchwała nr XIX/237/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
 24. Uchwała nr XIX/238/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
 25. Uchwała nr XIX/240/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
 26. Uchwała nr XIX/242/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Jarużyn
 27. Uchwała nr XIX/243/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
 28. Uchwała nr XIX/245/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 29. Uchwała nr XX/247/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubina, gmina Szubin
 30. Uchwała nr XX/248/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina, gmina Szubin
 31. Uchwała nr XX/250/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin
 32. Uchwała nr XX/251/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Szubinie oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie
 33. Uchwała nr XX/252/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
 34. Uchwała nr XX/254/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 35. Uchwała nr XX/255/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 36. Uchwała nr XXII/265/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
 37. Uchwała nr XXII/266/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin
 38. Uchwała nr XXII/267/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 39. Uchwała nr XXII/268/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu
 40. Uchwała nr XXII/270/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 41. Uchwała nr XXII/271/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 42. Uchwała nr XXII/279/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 43. Uchwała nr XXIII/285/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin
 44. Uchwała nr XXIII/286/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Szubina
 45. Uchwała nr XXIII/287/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin
 46. Uchwała nr XXIII/288/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 47. Uchwała nr XXIII/292/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 48. Uchwała nr XXIV/301/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 49. Uchwała nr XXV/304/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
 50. Uchwała nr XXV/305/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin
 51. Uchwała nr XXV/306/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Łachowie, Kornelinie i Rynarzewie gm. Szubin oraz ulicy położonej w Trzcińcu gm. Szubin
 52. Uchwała nr XXV/308/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
 53. Uchwała nr XXV/309/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 54. Uchwała nr XXV/310/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 55. Uchwała nr XXVI/314/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019
 56. Uchwała nr XXVI/316/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2017 rok
 57. Uchwała nr XXVI/317/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
 58. Uchwała nr XXVI/318/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
 59. Uchwała nr XXVI/319/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
 60. Uchwała nr XXVI/322/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin
 61. Uchwała nr XXVI/324/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 62. Uchwała nr XXVII/327/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury
 63. Uchwała nr XXVII/330/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 64. Uchwała nr XXVII/336/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 65. Uchwała nr XXVII/337/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
 66. Uchwała nr XXVII/339/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 67. Uchwała nr XXVIII/341/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
 68. Uchwała nr XXVIII/344/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 69. Uchwała nr XXVIII/345/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
 70. Uchwała nr XXVIII/346/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
 71. Uchwała nr XXVIII/347/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin
 72. Uchwała nr XXVIII/348/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin
 73. Uchwała nr XXVIII/351/16 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (31 marca 2016)
Opublikował: Izabela Mężykowska (11 kwietnia 2016, 09:22:15)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (1 marca 2017, 14:09:10)
Zmieniono: zaktualizowano wykaz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2525