2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.20.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 14.11.2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z zewnętrzną siecią kanalizacji ściekowej i przyłączami do granic posesji, sieciową przepompownią ścieków i przewodami tłocznymi na terenie działki nr 94 w miejscowości Kowalewo oraz rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 49/4, 24/90, 24/78, 24/95, 24/92 i 24/91 w miejscowości Słupy, przez:
 
1.     Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.10.2016.P.P. z dnia 26.10.2016 r., (wpływ 02.11.2016 r.).
2.     Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego – postanowienie znak:     WIR.II.745.2.155.2016.BG z dnia 28.10.2016 r., (wpływ dnia 02.11.2016 r.),
3.     Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –   postanowienie znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.17.20.2016.ED z dnia 31.10.2016 r., (wpływ 04.11.2016 r.),
4.     Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: ZKPPT.7637.311.2016 z dnia 04.11.2016 r., (wpływ 10.11.2016 r.),
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 listopada 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 listopada 2016, 13:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182