2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.12.2016).


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.09.2016 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce dwóch istniejących przepustów, wykonaniu dwóch przepustów ramowych z możliwością piętrzenia w miejscach dotychczasowych przepustów komunikacyjnych, rozbiórce istniejącej zastawki betonowej oraz karczowaniu drzew i krzewów rosnących w korycie Białej Strugi kolidujących z planowanymi pracami na terenie działek nr 46, 94, 93, 92, 88, 87, 86, 73, 71, 70, 60, 59 w miejscowości Pińsko, w ramach zadania pn. „Regulacja rzeki Biała Struga od km 1+700 do km 9+170 – aktualizacja dokumentacji projektowej” – gm. Szubin, obręby: Szubin, Pińsko, Wolwark, Szaradowo, Słonawy, woj. kujawsko - pomorskie, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (6 września 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (6 września 2016, 13:32:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227