2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.12.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.09.2016 r.
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na rozbiórce dwóch istniejących przepustów, wykonaniu dwóch przepustów ramowych z możliwością piętrzenia w miejscach dotychczasowych przepustów komunikacyjnych, rozbiórce istniejącej zastawki betonowej oraz karczowaniu drzew i krzewów rosnących w korycie Białej Strugi kolidujących z planowanymi pracami na terenie działek nr 46, 94, 93, 92, 88, 87, 86, 73, 71, 70, 60, 59 w miejscowości Pińsko, w ramach zadania pn. „Regulacja rzeki Biała Struga od km 1+700 do km 9+170 – aktualizacja dokumentacji projektowej” – gm. Szubin, obręby: Szubin, Pińsko, Wolwark, Szaradowo, Słonawy, woj. kujawsko - pomorskie, przez:
 
1.   Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – postanowienie znak: TEK 7323/BTN/ 0946/2016 z dnia 29.08.2016 r., (wpływ dnia 02.09.2016 r.),
 
2.   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – postanowienie znak: NZB.Z.457.15.2016 z dnia 31.08.2016 r., (wpływ 05.09.2016 r.).
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (6 września 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (6 września 2016, 13:27:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218