2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.2.2016)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.02.2016 r.
 
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV i stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV na terenie działek nr 193/2, 193/8, 149 w miejscowości Małe Rudy, przez:
 
1.  Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie nr ZAR/48/2016, znak: WU OZ. DB. ZAR.5151.17.3.2016.TZ. z dnia 08.02.2016 r., (wpływ dnia 11.02.2016 r.),
 
2.  Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.19/16 z dnia 10.02.2016 r., (wpływ 11.02.2016 r.).
 
      Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (22 lutego 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 lutego 2016, 08:19:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240