2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2015)

 1. Uchwała nr IV/21/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
 2. Uchwała nr IV/22/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin
 3. Uchwała nr IV/25/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 4. Uchwała nr IV/26/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 5. Uchwała nr V/29/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
 6. Uchwała nr V/31/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Skórzewo i ulicy położonej w Łachowie gm. Szubin
 7. Uchwała nr V/35/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 8. Uchwała nr V/36/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
 9. Uchwała nr V/37/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 10. Uchwała nr VI/44/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Uchwała nr VI/45/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 12. Uchwała nr VII/51/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Smolniki, Stanisławka, Dąbrówka Słupska, Małe Rudy i ulicy położonej w Łachowie gm. Szubin
 13. Uchwała nr VII/52/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 14. Uchwała nr VIII/56/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin
 15. Uchwała nr VIII/57/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie
 16. Uchwała nr VIII/59/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin
 17. Uchwała nr VIII/62/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 18. Uchwała nr X/76/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 19. Uchwała nr X/79/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
 20. Uchwała nr X/80/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
 21. Uchwała nr X/81/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 22. Uchwała nr XI/84/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
 23. Uchwała nr XI/85/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 24. Uchwała nr XI/89/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 25. Uchwała nr XII/104/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Małe Rudy i Trzcińcu obręb geodezyjny Zamość gm. Szubin
 26. Uchwała nr XII/105/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 27. Uchwała nr XII/107/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
 28. Uchwała nr XII/109/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 29. Uchwała nr XIII/111/15 >>> Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 września 2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 091034C Łachowo - Szubin - Nowy Świat i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej
 30. Uchwała nr XIII/115/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
 31. Uchwała nr XIII/116/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
 32. Uchwała nr XIII/117/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego
 33. Uchwała nr XIII/118/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
 34. Uchwała nr XIII/119/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto
 35. Uchwała nr XIII/123/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 36. Uchwała nr XIV/129/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
 37. Uchwała nr XIV/130/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 38. Uchwała nr XV/133/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
 39. Uchwała nr XV/134/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
 40. Uchwała nr XV/135/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
 41. Uchwała nr XV/136/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2016 rok
 42. Uchwała nr XV/138/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
 43. Uchwała nr XVI/140/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin, Rynarzewo i Łachowo gm. Szubin
 44. Uchwała nr XVI/141/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
 45. Uchwała nr XVI/142/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 46. Uchwała nr XVI/143/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin
 47. Uchwała nr XVI/148/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzózki
 48. Uchwała nr XVI/149/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chomętowo
 49. Uchwała nr XVI/150/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciężkowo
 50. Uchwała nr XVI/151/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chraplewo
 51. Uchwała nr XVI/152/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Słupska
 52. Uchwała nr XVI/153/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gąbin
 53. Uchwała nr XVI/154/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzimierz
 54. Uchwała nr XVI/155/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo
 55. Uchwała nr XVI/156/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kornelin
 56. Uchwała nr XVI/157/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kowalewo
 57. Uchwała nr XVI/158/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Królikowo
 58. Uchwała nr XVI/159/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łachowo
 59. Uchwała nr XVI/160/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna
 60. Uchwała nr XVI/161/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małe Rudy
 61. Uchwała nr XVI/162/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyn
 62. Uchwała nr XVI/163/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok 
 63. Uchwała nr XVII/167/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 
 64. Uchwała nr XVII/172/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szubin
 65. Uchwała nr XVII/178/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nadkanale
 66. Uchwała nr XVII/179/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pińsko 
 67. Uchwała nr XVII/180/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Retkowo 
 68. Uchwała nr XVII/181/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rynarzewo
 69. Uchwała nr XVII/182/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samoklęski Duże
 70. Uchwała nr XVII/183/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samoklęski Małe
 71. Uchwała nr XVII/184/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skórzewo
 72. Uchwała nr XVII/185/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słonawy
 73. Uchwała nr XVII/186/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupy
 74. Uchwała nr XVII/187/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smolniki
 75. Uchwała nr XVII/188/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Jarużyn
 76. Uchwała nr XVII/189/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szaradowo 
 77. Uchwała nr XVII/190/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szkocja
 78. Uchwała nr XVII/191/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szubin-Wieś
 79. Uchwała nr XVII/192/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tur
 80. Uchwała nr XVII/193/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wąsosz
 81. Uchwała nr XVII/194/15 >> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolwark
 82. Uchwała nr XVII/195/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wrzosy
 83. Uchwała nr XVII/196/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie
 84. Uchwała nr XVII/197/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zamość 
 85. Uchwała nr XVII/198/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żędowo 
 86. Uchwała nr XVII/199/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurczyn
 87. Uchwała nr XVII/200/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
 88. Uchwała nr XVII/202/15 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (25 września 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (25 września 2015, 09:03:55)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (22 marca 2016, 16:21:28)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3633