Instrukcja głosowania korespondencyjnego

 
   1.  Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
1)  zaadresowaną kopertę zwrotną;
2)  kartę do głosowania;
3)  kopertę na kartę do głosowania;
4)  oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
5)  niniejszą instrukcję.
Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a.
   2.  Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony
w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej
na oddanie głosu.
   3.  Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
   4.   Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
   5.   Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać
na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie
je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie oświadczenia
do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
    6.  Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej.
Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju najpóźniej na cztery dni przed dniem głosowania, a na terenie gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców - najpóźniej na trzy dni przed dniem głosowania. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może najpóźniej na trzy dni przed dniem głosowania przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania, jeżeli zgłosi taką potrzebę przy odbieraniu pakietu wyborczego.
Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu gminy, do którego zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w godzinach jego urzędowania. Wyborca może także w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zw.

wniosek (354kB) jpg

metryczka


Wytworzył: DBW w Bydgoszczy (14 lipca 2015)
Opublikował: Katarzyna Błoch-Kitkowska (14 lipca 2015, 16:25:34)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Błoch-Kitkowska (14 lipca 2015, 16:45:23)
Zmieniono: wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 540