OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie Burmistrza Szubina
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin
 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr VIII/61/15 z dnia 28 maja 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.05.2017 r. do 26.06.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, sala nr 31, o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
           
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2017 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (5 maja 2017)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (8 maja 2017, 13:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138