Informacja dla osób niepełnosprawnych


INFORMACJA DLA WYBORCY 

            Działając na podstawie art. 37a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przekazuję poniższe informacje dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:
1.        Może Pani/Pan zostać dopisana/y do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Szubin (właściwej ze względu na miejsce Pani/Pana stałego zamieszkania albo, w której czasowo Pani/Pan przebywa). Dopisanie do spisu wyborców możliwe jest pod warunkiem:
1)                  złożenia w terminie do dnia 5 maja 2015 r. pisemnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Szubinie,  Wydział Spraw Obywatelskich ul. Kcyńska 12 pok. 15, nr tel. 52 391-07-43, nr faksu 52 384-80-71, czynne w dni od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30, wt. od 7:30 do 17:30.
2)   podania we wniosku następujących danych: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.
Po dopisaniu do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, na swój wniosek złożony w terminie do dnia 5 maja 2015 r., będzie Pani/Pan ujęta/y w tym samym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów w dniu 24 maja 2015 r.). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miejskiego w Szubinie zaświadczenia o prawie do głosowania w ponownym głosowaniu.
Jeżeli w terminie do dnia 5 maja 2015 r. nie złoży Pani/Pan wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania może Pani/Pan złożyć taki wniosek (dotyczący wyłącznie udziału w ponownym głosowaniu) po dniu pierwszego głosowania w terminie do dnia 19 maja 2015 r.
2.        Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach od 700 do 2100. Jeżeli w głosowaniu tym żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura wyborów). Ponowne głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w godzinach od 700 do 2100.
3.        Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach zawiera Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 293).
4.        Informacje o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawiera Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
5.        Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:
1)    głosowanie osobiste w lokalu wyborczym,
2)    głosowanie przez pełnomocnika (przeznaczone dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat),
3)    głosowanie korespondencyjne.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w:
1)   stałych obwodach głosowania utworzonych w gminach,
2)   odrębnych obwodach głosowania utworzonych w gminach w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy, społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich,
3)   obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
Wyborca głosuje w lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania, w którym został ujęty w spisie wyborców, albo w dowolnym lokalu wyborczym – na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Udając się do lokalu wyborczego wyborca winien zabrać ze sobą ważny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (np. dowód osobisty). Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.
6.        Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy sporządzić na właściwym formularzu i złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie w terminie do dnia 4 maja 2015 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania, jak również kandydatów w danych wyborach. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w gminach, w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. dotyczy zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa, jak też osobistego głosowania w lokalu wyborczym, jeżeli nie zagłosował jeszcze w jego imieniu pełnomocnik. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Burmistrzowi Szubina lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Jeżeli w terminie do dnia 4 maja 2015 r. nie złoży Pani/Pan wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania może Pani/Pan złożyć taki wniosek (dotyczący wyłącznie ponownego głosowania) po dniu pierwszego głosowania w terminie do dnia 15 maja 2015 r.
7.        Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego (znak: ZPOW-603-183/15).
8.        Szczegółowe informacje dotyczące udziału w wyborach wyborców niepełnosprawnych zawiera Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (znak: ZPOW-603-1/15).
Wszelkie informacje dotyczące wyborów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Szubin – na stronie internetowej www.bip.szubin.pl w zakładce wybory Prezydenta RP w 2015 r.  oraz w internetowym portalu informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej – na stronie www.pkw.gov.pl.

metryczka


Wytworzył: DBW w Bydgoszczy (16 kwietnia 2015)
Opublikował: Katarzyna Błoch-Kitkowska (16 kwietnia 2015, 15:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352