2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.24.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.12.2015 r.
 
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 KV, budowie linii energetycznej kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN 15/0,4kV, budowie linii energetycznych kablowych nn 0,4kV, budowie złącza kablowego nn 0,4kV, budowie złącza kablowo - pomiarowego na terenie części działki nr 3189/3 oraz części działki nr 118/3 w miejscowości Szkocja przez:
 
1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie znak: ZS.224.2.212.2015.AH z dnia 18.12.2015 r., (wpływ dnia 23.12.2015 r.),
 
      Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni, od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (28 grudnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (28 grudnia 2015, 14:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245